Vymáhání pohledávky u soudu

- Ladislav Šmarda

Cílem soudní fáze vymáhání pohledávky u soudu je získat titul k nucenému vymáhání pohledávky prostřednictvím exekucí. Pokud dlužník nesplní svou povinnost ani po předchozích marných pokusech o dobrovolné uhrazení závazku. Žalobní fáze je často nezbytným krokem pro budoucí vynucení splnění právních povinností, následuje jednání a rozhodnutí o nároku prostřednictvím soudu. V tomto příspěvku jsme pro vás připravili přehled o vymáhání pohledávky u soudu.

Nařízení jednání soudu

Po předběžném posouzení, odstranění překážek projednání žaloby a zhodnocení podmínek řízení, přistoupí soud k řešení otázky nároku uplatněného žalobou.

Žalovanému byl ze strany soudu doručen žalobní návrh:

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil

Pokud žalovaný nereagoval na výzvu soudu, může soud při splnění podmínek řízení vydat rozsudek ve zjednodušené verzi. Proti takovém rozhodnutí má žalovaný jen velmi omezené možnosti obrany. Rezignací na své právo vyjádřit se k žalobním tvrzením ztratí žalovaný podstatnou část svých možností obrany.

Žalovaný nároky z vymáhání pohledávky u soudu odmítá

Pokud žalovaný uplatnil své právo a vyjádřil se námitkami k podané žalobě, nařídí soud jednání k projednání žaloby.

Stejně soud postupuje, pokud nebylo možné doručit znění žaloby zákonem předvídaným způsobem (do vlastních rukou) žalovanému.

Jednání vymáhání pohledávky u soudu

Nedostaví-li se žalovaný a dříve nereagoval na znění žaloby, může soud věc rozhodnout ve zkráceném řízení (odtud rozsudky pro zmeškání, rozsudky pro uznání). Proti nim mám následně žalovaný v odvolacím řízení jen velmi malé možnosti obrany.

Soud zahájí řízení identifikací stran sporu a označeným rozsahem soudního řízení. Následně vyzve strany sporu k možnému uspořádání věci smírem (dohodou účastníků před soudem). Dohodnou-li se žalobce a žalovaný skončí řízení dohodou, kterou soud vydá v rámci svého rozhodnutí (schválí soudní smír). Považuje-li to soud za vhodné, může stranám navrhnout, případně i nařídit setkání s mediátorem. Mediátor podobně jakou soudce směřuje strany do dohody.

Nevede-li úvodní fáze k dosažení řešení smírem, pokračuje jednání soudu přednesem žaloby žalobce a následně vyjádřením žalovaného. Obě strany poukáží na zásadní body své argumentace, případně mohou odkázat na zaslané písemné vyjádření.

Dokazování vymáhané pohledávky u soudu

Soud provede účastníky navrhované důkazy a skutečnosti, které slouží k objasnění skutkových tvrzení obou stran sporu. Nezapomínejte, že soud vydává rozhodnutí pouze na základě skutečností, které v rámci řízení zjistil při provádění dokazování. Nemá-li soud některé zásadní skutečnosti za prokázané, měl by poučit žalobce / žalovaného o tom, že jím tvrzené skutečnosti nebyly v řízení dostatečně prokázány. V takovém případě Vám nezbývá nic jiného, než soudci vysvětlit, proč považujete vaši povinnost za splněnou. Můžete-li doložit skutečnosti prostřednictvím jiných důkazů, poskytne Vám soud na Vaši žádost dodatečnou lhůtu k doplnění původních podání.

Nepodáte-li veškeré důkazy a skutečnosti k vymáhání pohledávky, vystavujete se riziku neúspěchu ve věci. Soud hodnotí poskytnuté důkazy a skutečnosti na základě svého volného hodnocení. Zjištění skutkové materie je prvním a nezbytným předpokladem pro řádné rozhodnutí sporu. Následně soud aplikuje právní předpisy, které odpovídají zjištěnému stavu. Skutkový stav právně kvalifikuje a podle zákona vydává autoritativní rozhodnutí ve věci. Soudní rozhodnutí by nemělo být překvapivé, ale mělo by vycházet ze soudem provedených důkazů a závěry by měly korespondovat s existujícím právem.

Závěrečný návrh vymáhání pohledávky u soudu

Před vydáním rozhodnutí vyzve soud každou procesní stanu, aby zevrubně shrnula své procesní stanovisko. Žalobce i žalovaný poukáží na klíčové události a fakta, která byla během procesu před soudem zjištěna. Následně provádí právní hodnocení učiněná na podkladě zjištěného skutkového stavu. Soud následně vyhlásí přerušení za účelem vyhodnocení a vynesení rozsudku. Po přerušení vydá soud rozhodnutí ve věci a vyhodnotí, která strana a v jaké výši má nárok na náhradu nákladů řízení. Rozsudek soudu musí být vždy náležitě odůvodněn.

Závěr

V dnešním příspěvku rozebrali soudní řízení při uplatnění pohledávky před soudem. Právní kroky směřující k úspěšnému získání rozsudku k vymožení pohledávky. Následující články budeme směřovat na vymáhání pohledávky prostřednictvím nuceného výkonu (exekuce).

Naše advokátní kancelář pro Vás připravuje příspěvky z práva pro podnikatele. Odpovídáme na to, co se ptáte. Pokud se Vám naše příspěvky líbí, budeme rádi za like/sledování našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.