Převod bytu a daň z nemovitosti

- Ladislav Šmarda

Po uskutečnění převodu bytu smluvní strany často opomenou provést doprovodné daňové povinnosti. Dříve jsme v našem příspěvku upozornili na povinnost zdanit příjem z prodeje. Nyní se zaměříme na daňový povinnosti související s nemovitostí jako takovou. Vedle daně z příjmů fyzických či právnických osob se totiž odvádí také daň z nemovité věci. K této dani se musíte přihlásit/odhlásit a následně se platí každoročně.

Předmětem daně ze staveb a jednotek je zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka, která se nachází na území České republiky. Zdanitelnou jednotkou (bytem) je považována jednotka dokončená nebo užívaná. Předmětem daně ze staveb a jednotek není zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné jednotky, ty se totiž daní každá zvlášť.

Článek rozšiřuje naše téma povinností spojených s převodem bytu. Tento příspěvek jsme si pro vás připravili z oblastí smluvního práva k nemovitostem a oblasti daní.

Co je daň z nemovitosti a koho se týká?

Povinnost zaplatit daň z nemovité věci má vlastník stavby či jednotky. Osvobozené od daně jsou např. stavby či jednotky ve vlastnictví České republiky nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrální území se stavby či jednotky nacházejí, dále stavby sloužící školám, školkám apod. Pokud nabýváte nemovitost pro sebe, potom se výjimky neuplatní.

Základ daně

Daň se v případě bytu odvádí (základem daně) podle výměry zastavěné plochy. Základem daně u jednotek je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Tato výměra se pak násobí buď koeficientem1, 20 nebo koeficientem 1,22 (pokud se jednotka nachází v bytovém domě). Skutečná výměra vynásobená o příslušný daňový koeficient je tedy základem daně.

Sazba daně

Základní sazba daně se pohybuje od od 2,- do 10,- Kč za metr. činí Sazba daně se ovšem liší v závislosti na typu stavby nebo jednotky a lokalitě jejího umístění. Sazba daně se zvyšuje za každé další nadzemní podlaží. Pro daň z nemovité věci u bytového domu a bytových jednotek se základní sazba daně násobí koeficientem podle počtu obyvatel obce, kde se nemovitost nachází. Každá obec může tento koeficient obecně závaznou vyhláškou snížit nebo zvýšit.

Proč je daň z nemovitostí při převodu bytu důležitá?

Smluvní strany kupní smlouvou na byt dosáhnout změny vlastnického práva. S vlastnickým právem se váže převod právních povinností spojených s konkrétním bytem. Dříve daň z nemovité věci hradil podle zákona prodávající. Nově bude v souladu s kupní smlouvou hradit daň kupující. Na obou stranách tedy vzniká právní zájem na vyjasnění, kdo bude plátce daně z nemovité věci a co bude hradit.

Prodávající zrušení daně z nemovitosti (bytu)

Vzhledem k tomu, že strana prodávající byt převedla, nemá dále zájem hradit za byt daň z nemovitých věcí.

Kupující přihlášení k plátcovství daně z nemovitosti (bytu)

Kupujícímu vznikla nabytím bytu do vlastnictví povinnost přihlášení k dani z nemovitostí. Kupující je tak povinen podat daňové přiznání, kde uvede, že na základě kupní smlouvy se nově stává plátcem daně z nemovitosti. Do budoucna bude daň z nemovitosti hradit právě kupující.

Pokud došlo ke změně okolností, je poplatník povinen daň přiznat do 31. 1. podáním daňového přiznání. Změnou okolností je např. nabytí vlastnictví domu či bytu nebo její prodej. Další změnou je např. provedení přístavby, nástavby. Tyto změny musí prodejce i kupující oznámit finančnímu úřadu. Nahlášené změny jsou pak rozhodující pro stanovení daně na následující kalendářní rok.

Placení daně

Změnu při přihlášení daně z nemovitých věcí by s vámi měl komunikovat příslušný finanční úřad (dle místa bytu). Pokud nebude plnit své daňové povinnosti podle zákona, jde tato okolnost k vaší tíži. Finanční úřady dostávají pravidelné změny o změně vlastníka bytu z katastru nemovitostí. Nesplníte-li své daňové povinnosti v režimu zákona, může vám být vyměřena, pokuta, penále nebo jiná správní sankce.

Daň z nemovité věci musí být zaplacena do 31. května. O zaplacení daně z nemovité věci bude poplatníky zpravidla informovat finanční správa. Buď vám pošle složenku přímo do poštovní schránky nebo informuje pomocí hromadných předpisných seznamů, které budou k nahlédnutí na finančních úřadech. Majitelům datových schránek pak bude namísto složenky zaslána zpráva do datových schránek.

Závěr

K převodu bytu se rovněž váže povinnost nahlásit změnu plátce daně příslušné nemovitosti. Za daných okolností je vaší zákonnou povinností oznámit finančnímu úřadu příslušné změny, přihlásit se k dani z nemovité věci a do budoucna plnit své daňové závazky. Převod bytu a daň z nemovitosti jsou související spojité nádoby, které je vhodné řešit.

Potřebujete poradit? Napište nám.