Jak vypadá žaloba na vymáhání pohledávky?

- Ladislav Šmarda

Předžalobními kroky směřujete dlužníka, aby splnil svoji povinnost. Nesplní-li dlužník ani na druhý pokus, můžete se v dalším kroku obrátit se svým nárokem na soud. Žaloba na vymáhání pohledávky je často nezbytným předpokladem pro budoucí nucený výkon splnění právních povinností. Nedobrovolné splnění lze vynutit prostřednictvím právem uznaných institutů, a pro tyto účely slouží žaloba soudu.

Jak žalobní fáze uplatnění pohledávky vypadá, jsme si pro vás připravili v tomto našem příspěvku.

Co je žaloba (jak začíná žaloba na vymáhání pohledávky)?

Žaloba je návrhem soudu na zahájení řízení. Žalobce v ní identifikuje podstatu sporu (vymáhané pohledávky), vymezí rozhodné skutečnosti (např. uzavřena kupní smlouvy, dodáno zboží, kupující nezaplatil, nb. uzavřena nájemní smlouva, nájemce byt užívá, nájemné však neplatí, nebo uzavřena smlouva o dílo, zhotovitel provedl práci, objednatel však odmítá zaplatit). Dále žalobce označí důkazy na prokázání svých tvrzení (typicky listinné důkazy, smlouvy, svědecké výpovědi, posudky, atd…). Nárok na zaplacení uvede v rámci svého žalobního petitu (jak má soud rozhodnout). Soud přizná jen to, co žalobce oprávněně požaduje.

Výzva k úhradě soudního poplatku

Předtím, než soud zahájí kroky vedoucí k řešení otázky sporu o nezaplacenou pohledávku, vyzve žalobce k úhradě soudního poplatku. Výše soudního poplatku se odvíjí od hodnoty uplatněné pohledávky. Sazebník výše soudního poplatku je dán zákonem o soudních poplatcích. Současná výše činí ve většině případů 5% hodnoty sporu (pohledávka bez příslušenství). Žalujete-li pohledávku ve výši 100 000,- Kč bude částka soudního poplatku odpovídat 5 000,- Kč.

Kroky soudu v rámci žaloby na vymáhání pohledávky

Předběžné posouzení žaloby

Podáním žaloby příslušnému soudu celý proces začíná. V počáteční fázi soudní úředník eviduje zaslaný soudní návrh a podle okamžiku jeho přijetí, přiřadí žalobě spisovou značku (evidenční číslo). Žaloba je přiřazena k projednání soudci (senátu), který podle pořadí práce a svého zaměření odpovídá za nalezení řešení oprávněnost podaného návrhu.

Není-li žaloba úplná, vyzve Vás soud, abyste nedostatky v poskytnuté lhůtě doplnili. Nedostatky se mohou týkat doplnění tvrzení, případně důkazů, které mají sloužit k prokázání žalobních tvrzení.

První kroky směřuje soud k doručení žaloby žalovanému. S doručením žaloby zpravidla adresuje i výzvu žalovaného, aby se v soudem poskytnuté lhůtě vyjádřil k uplatněnému nároku žalobce. Pokud se žalovaný nevyjádří, automaticky ztrácí spor a soud přizná žalobci vymáhanou pohledávku i náhradu nákladů řízení. Není-li možné žalovanému doručit, nařídí soud jednání za účelem rozhodnutí ve věci. Stejně postupuje také v případě, že se žalovaný vyjádří, že s tvrzeným nárokem žalobce nesouhlasí.

Proč jsou důležité předžalobní fáze?

Soudní řízení propojí kroky dříve uskutečněných fází:

Smluvní úprava napomáhá ještě před vznikem problému. Správně nastavená smluvní dokumentace i řádné procesy zajistí připravenost Vaší pohledávky pro případ nezaplacení.

Předžalobní výzvy (předžalobní fáze) zajistí doklad o neochotě dlužníka uhradit svůj závazek. Zároveň je podle zákona nezbytným podkladem pro získání nákladů řízení.

Úspěch žaloby závisí na prokázání tvrzených nároků a důkazech, které prokazují tvrzené, rozhodné skutečnosti.

Závěr

V dnešním příspěvku jsme se věnovali žalobní fázi uplatnění pohledávky. Jaké kroky souvisí s podáním žaloby a jaké procesy soud provádí předtím, než samotnou věc projedná a rozhodne. Následující články budeme směřovat na vymáhání pohledávky u jednání soudu.

Naše advokátní kancelář pro Vás připravuje příspěvky z práva pro podnikatele. Odpovídáme na to, co se ptáte. Pokud se Vám naše příspěvky líbí, budeme rádi za like/sledování našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.