Faktura k vymáhání pohledávky

- Ladislav Šmarda

Vymáhání pohledávek je proces získání dlužné částky od dlužníka, který odmítá zaplatit dobrovolně. Postupně jsme si vysvětlili některé základní pojmy, které s procesem inkasa pohledávek souvisí. Častým praktickým problémem uplatnění pohledávek je dokazování důvodu (kauzy), proč by měl mít věřitel na konkrétní pohledávku nárok. Podnikatelé v tomto směru spoléhají na vydané daňové doklady jako důkazu uzavření obchodu. Rizika spojená s tímto přístupem si objasníme v tomto článku na problematiku, zda postačí faktura k vymáhání pohledávky u soudu.

Co je pohledávka?

Jak už jsme vysvětlili v dříve uveřejněném článku, zjednodušeně je pohledávka právo věřitele na plnění/splnění závazku ze strany dlužníka. Nesplněním se dlužník dostává do prodlení a věřitel může zahájit proces vymáhání dlužné pohledávky, včetně všech jejich kroků (předžalobní fáze, žalobní fáze, požalobní fáze).

Základem pohledávky je právní důvod. Jde o nalezení zdroje, ze kterého uplatněné právo pramení. V případě neproplacených faktur se typicky jedná o smlouvu (např. kupní, nájemní, o dílo, o vývoji, atp..), na jejímž základě se dlužník zavázal splnit. Nemáte-li znění smlouvy písemně, musíte být schopni prokázat, že smlouva vznikla na základě ústní dohody (doklady o převzetí věci, předávací protokoly, komunikace, jednání, zaplacení zálohy, atp…) a co bylo jejím obsahem. V této souvislosti podnikatelé velmi často spoléhají na vydané faktury jako dokladu o vzniklém obchodu.

Co je faktura?

Faktura je účetní a daňový doklad, který vydává prodávající (dodavatel) kupujícímu (odběrateli) za dodané zboží nebo poskytnuté služby. Faktura slouží jako potvrzení o obchodu pro účely daní a účetních povinností (obsahuje podrobnosti o transakci, včetně ceny, množství, specifikace zboží či služeb a platebních podmínek).

Jiným slovy je faktura dokument evidenční povahy pro plnění daňových a účetních povinností. Jde o zápis existující pohledávky v režimu zjednodušených soustav pro vedení čísel (jedna strana vede jako pohledávku, jiná jako závazek). Připomeňme, že faktura vzniká jednostranným vydáním. Výstavce faktury ve své podstatě může do faktury uvést cokoli a vystavit ji komukoli, aniž by se zakládala na oprávněném důvodu. Faktura tedy sama o sobě nezakládá pohledávku, ale je pouze jejím zjednodušeným evidenčním zápisem. Vystavení faktury neznamená existenci závazku, ale pouze formu jeho stvrzení a evidenci pro daňové a účetní důvody.  

Postačí tedy faktura k vymáhání pohledávky?

Faktura je evidenční dokument pro účetní a daňové povinnosti. Není základem pohledávky, která je určena a souvisí s právním důvodem. Chcete-li základ svých pohledávek vystavět na pevných opěrných bodech, potom Vám faktura k jejímu uplatnění před soudem stačit nebude. Pohledávku před soudem budete nuceni prokázat písemným znění smlouvy (v ideálním případě). Nemáte-li písemné znění, nezbyde Vám nic jiného, než se spoléhat na nepřímé skutečnosti důkazy.

Dlužní závazek zná a vystavená faktura může sloužit jako motor pro jeho uspokojení. Samotná faktura tedy k úspěšnému prosazení pohledávky před soudem zpravidla stačit nebude, pokud ji nedoprovodíte o jiné skutečnosti, kterou zdokladují existenci závazku.

Závěr

V dnešním příspěvku jsme se věnovali odpovědi na otázku, zda faktura postačí k uplatnění pohledávky. Podnikatelé často spoléhají, že samotná faktura k prokázání jejich nároku postačí, nicméně soudní praxe často fakturu nepovažuje za dostatečný doklad k prokázání tvrzeného závazku.

Naše advokátní kancelář pro Vás připravuje příspěvky z práva pro podnikatele. Odpovídáme na to, co se ptáte. Pokud se Vám naše příspěvky líbí, budeme rádi za like/sledování našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.