Co je evidence skutečných majitelů?

- Ladislav Šmarda

Právní úprava o evidenci skutečných majitelů zavádí povinnost právnických osob (tzn. např. společností s ručením omezeným, akciových společností, družstev, nadací, fundací, spolků, svěřenských fondů atd..). Regulace si nastavila cíl identifikace každé fyzické osoby, které podstatným způsobem ovlivňuje její dění, aby zamezila nejasnostem ohledně personální a majetkové struktury právnické osoby.

Jde o náš příspěvek pro vás z oblasti práva obchodních korporací.

Povinnost zápisu

Právnické osoby jsou povinny v režimu základní povinností rozpoznat, vést a zveřejnit úplné, správné a pravdivé údaje o fyzických osobách:

  • A) Koncové příjemce užitků právnické osoby, tedy fyzické osoby s potenciálem pro sebe získat přímo nebo nepřímo (pomocí jiné osoby) více než 25% z (i) celkového majetkového prospěchu, (ii) zisku nebo (iii) vlastních zdrojů;
  • B) Fyzické osoby s koncovým vlivem, tedy zapsat osoby uplatňující rozhodující vliv (např. osoba která sama nebo ve spojení s jinou dosáhne podílu na hlasovacích právech více než 25% nebo více než 25% na hlasovacích právech);
  • C) Fyzická osoba, která jinak uplatňuje rozhodující vliv (prozatím není zřejmé dosah);
  • D) Vedení obchodní společnosti, nelze-li zjistit jinou osobu podle a) a/nebo b) ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí nebo u obchodní společnosti bez skutečného majitele.

Osoby skutečných majitelů v některých případech zákon uvádí výslovně. Například u fundací, ústavů a obecně prospěšných společností zákon uvádí, že skutečným majitelem je zakladatel nebo člen jejich orgánů.

Evidence skutečných majitelů se dotýká takřka všech právnických osob s některými výjimkami. Vyjmenované typy osob (výjimky) nejsou povinny splnit tuto povinnost. Jde např. o osoby spojené se státem (obce, veřejné instituce, školy…).

Některé dříve zavedené výjimky by ze zákona vypuštěny. Například společenství vlastníků jednotek (dříve nemuselo) je dnes povinno podřídit se zákonné úpravě a provést zápis do evidence skutečných majitelů.

Zápis do evidence skutečných majitelů

Informace o skutečném majiteli právnické osoby zveřejní v evidenci skutečných majitelů (nový rejstřík podobný obchodnímu rejstříku). Část zveřejněných údajů je viditelná i veřejností. Zápis provádí krajské soudy nebo notáři po uhrazení poplatku. Nově vzniklé právnické osoby budou propsány automaticky, nejde-li o právnické osoby bez automatického průpisu (viz výše). Nepropsané osoby musí zápis zhojit prostřednictvím žádosti.

Jednatelé, představenstvo nebo jiný statutární orgán právnické osoby splní tuto povinnost zápisem osoby skutečného majitele. Do rejstříku budou mít přístup orgány státní správy k ověření splnění zákonem stanovených povinností.

Zápis na žádost

Na žádost prostřednictvím elektronického formuláře doplněného o stanovené přílohy. Žádost vyhotoví a podá právnická osobou (správné vedení vlastní evidence) nebo fyzickou osobou domáhající se zápisu skutečného stavu (vlastní právní zájem na správnosti a úplnosti zapsaných údajů);

Automatický průpis

Automatickým průpisem z vedených rejstříků. K usnadnění zápisu obchodních společností a  jiných právnických osob zákon umožnil strojové převzetí zveřejněných zapsaných údajů z existujících rejstříků (obchodní rejstřík, nadační rejstřík, spolkový rejstřík, atd…). Automatický průpis se týkal pouze přesně vymezených subjektů. Zápis proběhl jen u některých typů subjektů podle zapsaného stavu, který se nemusí shodovat se stavem skutečným. Například akciové společnosti nebo družstva kde působí více společníků (akcionářů/družstevníků) byly povinny podat žádost. Stejně tak byly povinny žádost osoby, které se nepropíší automaticky, ale dle zákona se na ně tato povinnost vztahuje (př. svěřenské fondy, osoby jednající ve shodě = stejné zájmy, hlasování pospolu, atd …)

Nesrovnalosti zápisu v evidenci skutečných majitelů

Orgány veřejné moci oznamují nesrovnalosti (nedostatky v zápisu evidence skutečných majitelů) soudu, který zahájí vůči povinné osobě řízení. Nesrovnalosti a zápisy v evidenci skutečných majitelů rovněž zkoumají notáři, advokáti, společníci nebo každá osoba s právním zájmem, a mohou své výhrady ke správnosti a úplnosti zapsaných údajů sdělit rejstříkovému soudu. Soud vyzve právnickou osobu k odstranění nedostatků. Marným uplynutím lhůtu zapíše poznámku nesrovnalosti zápisu. Následně je v řízení před soudem dokazován a objasněn skutečný majitel.

Postihy a sankce za nesplnění povinností evidence skutečných majitelů

Práva a povinnosti zapsané v souvislosti z právních jednání zastírajících skutečného majitele nelze vymáhat. Nezapsanému majiteli nelze vyplatit majetkový podíl, právo na výplatu nezapsané osobě zaniká do konce účetního období, v němž bylo rozhodnuto o jeho výplatě.

Na straně právnické osoby. Za porušení povinnosti lze uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč. Postihy za porušení velmi pravděpodobně hrozí také na úseku některých právních předpisů (př. veřejné zakázky, dotace, apod.). Může např. dojít k neproplacení žádosti o dotaci nebo pozastavení její výplaty. Kromě těchto postihů hrozí i postih neplatnosti učiněných právních jednání právnické osoby. V důsledku hlasování fyzické osoby, která není skutečným majitelem dle zákona, je rozhodnutí neplatné.

Na straně fyzické osoby. Není-li osoba zapsána v evidenci skutečných majitelů, nemůže při hlasování vykonávat hlasovací práva. Ostatní společníci se v případě hlasování takové osoby mohou domáhat vyslovení neplatnosti (např. neplatnost usnesení valné hromady). Vyplacený podíl nebo jiný majetkový prospěch, který získala osoba nezapsaná jako skutečný vlastník bude velmi pravděpodobně bezdůvodným obohacením. Získaný majetkový prospěch tak bude domnělý skutečný vlastník povinen vrátit.

Závěr

Evidence skutečných majitelů navazuje na evropskou legislativu ke zvýšení transparentnosti, majetkové i hlasovací struktury právnických osob. Sankce spojené s porušením povinností dopadají na právnické osoby. Vedle toho sankce dopadají i na skutečné majitele (fyzické osoby), kteří měli být skryti. Nová právní úprava stále vzbuzuje množství nejasností. Úplnost a správnost zapsaného stavu v evidenci skutečných majitelů je zájmu všech dotčených subjektů. Minimalizace rizik vzniku sporů z protiprávních zápisů je nejlepší prevencí.

Nevíte si rady? Neváhejte se na nás obrátit. Chcete znát novinky? Sledujte nás na sociálních sítích (FacebookInstagramLinkedIn) .