Co je pohledávka?

- Ladislav Šmarda

V dnešním příspěvku se zaměříme na pojem pohledávka. Jde o slovo, které se poměrně běžně používá v obchodním styku, ovšem jeho význam není vždy zcela správně chápan. Co je pohledávka a jaký je její význam jsme si pro vás v naší advokátní kanceláři připravili na následujících řádcích.

Co je tedy pohledávka?

Pohledávka je zjednodušeně nárok na plnění. Standardní smluvní vztahy (závazky) jsou spojeny s dělbou úloh jednotlivých aktérů. Vystupují zde věřitelé jako osoby oprávněné k získání plnění (mají pohledávku) a dále dlužníci, kteří jsou povinni své povinnosti vůči věřitelům splnit.

Peněžité pohledávky

Peněžitá pohledávka je nárok na zaplacení, který má jedna strana (věřitel) vůči druhé straně (dlužník). Jedná se o peněžní částku, kterou dlužník dluží věřiteli za služby poskytnuté, zboží dodané nebo jiné závazky, které vznikly na základě obchodních transakcí nebo smluvních dohod (podle občanského zákoníku).

Peněžitá pohledávka může vzniknout v různých situacích, například:

  1. Prodej zboží nebo poskytnutí služeb: Pokud firma prodá zboží nebo poskytne služby zákazníkovi, vzniká pohledávka vůči zákazníkovi za částku, kterou má zaplatit.
  2. Půjčka: V případě, že jedna osoba půjčí peníze druhé osobě, vzniká pohledávka věřitele vůči dlužníkovi za půjčenou částku.

Nepeněžité pohledávky

Jde o určitou formu obligace, která se plní prostřednictvím nepeněžitého plnění povinnosti. Typicky se jedná o darovací smlouvu. Dárce se zaváže bezúplatně předat určitou věc obdarovanému. Obdarovanému tím vzniká právo na splnění povinnost převést vlastnické právo. Další povinnosti je například závazek společníka vložit nepeněžitý vklad do obchodní společnosti (firmy), pokud se k tomu zavázal.

Vymáhání pohledávek

Není-li sjednaný závazek dobrovolně splněn, může se věřitel domáhat jeho splnění. V této souvislosti hovoříme o vymáhání pohledávek. Cílem je vynucení splnění původní povinnosti, ke které se dlužník zavázal.

Věřitelé mohou využít různé metody k vymáhání pohledávek, včetně upomínek, soudních žalob, exekuce, insolvence a jiné.

Význam pohledávek

Pohledávky jsou důležitou součástí hospodářské činnosti a majetku podniků a jednotlivců. Ve své podstatě jsou samostatnou věcí v právním smyslu. To má například význam v jejich možné dispozici. Při splnění zákonem definovaných podmínek lze pohledávku postoupit (i prodat). Nemusíte tak spoléhat na vlastní schopnosti při jejich vymáhání, ale můžete využít služeb inkasních společností, které Vám s tím pomohou.

Závěr

Dnešním tématem bylo vysvětlení: Co je pohledávka. Díky naší advokátní kanceláři máte přehled, co ten právní institut obnáší a lépe chápete jeho zařazení uvnitř v rámci podnikání. Budete-li potřebovat právní radu v oblasti pohledávek, můžete se obrátit na naše advokáty. Rádi Vám pomůžeme.

Pokud Vám článek pomohl, budeme rádi za zpětnou vazbu a sledování našich sociálních sítí FacebookInstagramLinkedIN. Děkujeme