Právo EU a GDR

Právo EU a GDPR

Evropské právo

Evropské právo je nedílnou součástí práva českého a zásadně ovlivňuje jeho podobu. Zákonná úprava bývá vtělením evropských požadavků a jeho role postupně nabývá na významu. Soulad evropského práva s českým soudy posuzují předběžnými otázkami. Příkladem evropské úpravy v zákoně je např. ochrana slabší strany, ochrana spotřebitelů, pravidla hospodářské soutěže, právo ochrany duševního vlastnictví a jiné. Evropské právo požívá přednostní postavení (užití přednostně před českým). Znalostí evropského práva klienti získávají nezpochybnitelnou výhodu v podnikání. Je proto v zájmu klientů být informován o evropském rozměru jejich práv.  Vyhodnocení konkrétních dopadů evropského práva na jejich aktivity (zejména obchodní činnost uvnitř EU) je pak neméně důležité. Právní poradenství se proto nezaměřuje pouze na českou právní úpravu, ale rovněž reflektuje poznatky z oblasti evropského práva.

Jsme si vědomi důležitosti evropské úpravy, proto Vám pomáháme s ochranou oprávněných zájmů dle evropského práva. Monitorujeme a analyzujeme dopady platné a účinné legislativy na cíle a aktivity našich klientů, ať už se jedná o přijaté směrnice, nařízení nebo rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pomáháme klientům v realizaci plánů v evropském kontextu tam, kde je to k ochraně práv nutné a žádoucí. Chráníme naše klienty před nekorektními aplikacemi evropského práva a poskytujeme jim prostředky k obraně jejich zájmů. Evropské právo stanoví práva a povinnosti přímo prostřednictvím nařízení nebo nepřímo prostřednictvím směrnic přijatých do konečné podoby jednotlivými členskými státy. Poskytujeme právní poradenství v oblasti práva EU, zejména pak:

 • Vyhodnocení a analýzy práva EU;
 • Zavedení a plnění požadavků evropského práva;
 • Právní poradenství a podpora pro pohyb zboží, služeb a kapitálu uvnitř Evropské unie;
 • Právní ochrana před nesprávnou implementací evropského práva do českých zákonů;
 • Předběžné otázky.

Ochrana osobní údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů a způsob jejich využití je dnes významné téma. Rychlý technologický rozvoj a globalizace s sebou přinesly nárůst využití a sdílení osobních údajů. Reakcí na nekontrolované užití získaných údajů bylo přijetí celoevropského právního rámce, který nastavil obecná pravidla ochrany osobních údajů. Subjekt osobních údajů díky GDPR získal základní práva vůči správci osobních údajů. Nově se může ohradit před neoprávněným zpracováním, užitím i zneužitím a nekontrolovaný pohyb osobních údajů měl být omezen.

Celkové dopady úpravy promítají i do oblastí, kde by to podnikatelé nečekali (cookies). Podnikatelé využívají nepřeberné množství osobních údajů např. o obchodních partnerech, zaměstnancích, klientech nebo i jiných osobách. Ochrana osobních údajů musí respektovat základní práva a svobody, ale rovněž pamatovat na oprávněné zájmy podnikatelů. Vyhodnocení správné úrovně ochrany osobních údajů a volba správného způsobu jejich ochrany je dnes nutností.

Kontrolujeme správnost postupů ochrany osobních údajů, a pomáháme v nastavení pravidel ochrany. Vytváříme interní dokumenty a směrnice k plnění požadavků GDPR tak, aby byly účelné a zároveň efektivní. Nastavujeme chráněný režim se zachováním oprávněných ekonomických zájmů. Plníme funkci pověřenců pro ochranu osobních údaj tam, kde je to nutné a potřebné. Poskytneme komplexní poradenství při implementaci pravidel GDPR a zpracování osobních údajů, zejména pak:

 • Zhodnocení stávající úrovně ochrany;
 • Nastavení vnitřního sytému ochrany osobních údajů a systému vyhodnocení rizik;
 • Tvorba právní dokumentace a doporučení závazných postupů;
 • Vyhodnocení a plnění zákonných povinností vůči subjektům údajů;
 • Formulace souhlasu s užíváním osobních údajů;
 • Sběr a využití osobních údajů v oblasti marketingu;
 • Podmínky zpracování osobních údajů, Podmínky užívání cookies;
 • Posouzení vlivu ochrany osobních údajů;
 • Školení a poradenství managementu v oblasti ochrany osobních údajů;
 • Plnění služeb pověřenců pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, zkráceně DPO);
 • Vyhodnocení oprávněnosti požadavků subjektů osobních údajů, vyřizování stížností;
 • Plnění právních povinností správce osobních údajů;
 • Plnění právních povinností zpracovatele osobních údajů;
 • Právní zastoupení před Úřadem pro ochranu osobních údajů;

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Právní úprava ochrany oznamovatelů zavádí novou povinnost zaměstnavatelů vytvořit systém anonymní hlášení porušování práva a umožnit pracovníků anonymně protiprávní jednání ohlásit. Transpozice směrnice na anonymní ochranu oznamovatelů do podoby zákona dosud pokulhává. Úplná zákonné znění nebylo dosud přijato, nicméně jeho přijetí se v brzké době očekává. Zaměstnavatelé s více než 25 pracovníky budou nově povinni zavést zřídit a zajistit fungování pro vyhodnocení a posouzení anonymních podání (ústně i písemně) pod hrozbou citelných sankcí.