Zásady zpracování cookies a ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu Vám chceme poskytnout základní informace o zpracovávání a užití souborů cookies na našem webu a podmínek zpracování vašich osobních údajů.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory nacházející se ve Vašem prohlížeči. Webová stránka odesílá a ukládá informaci o Vaší návštěvě internetových stránek skrze Vaše zařízení. Dochází tím např. k ukládání a přijímání Vašich identifikátorů či označení a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž vstupujete na naše internetové stránky. Tyto informace Vám uživatelsky zlepšují pohyb po internetu a současně nám pomáhají poskytovat, chránit i zlepšovat nabízené služby v oblasti práva.

Jaké druhy cookies a pro jaký účel cookies používáme?

Používáme tyto druhy cookies:

 • Technické cookies – základní technické funkce webu nezbytné pro řádnou funkci webových stránek (aby fungoval).
 • Preferenční cookies – dle vašich vlastních preferencí k usnadnění prohlížení webu a zlepšení uživatelských funkcí (např. předvolba jazyka)
 • Analytické cookies – přehled o tom, jak si web prohlížíte a co vás při jeho procházení zajímá
 • Dle doby uchování
  • Relační cookies – k jejich ukládání dochází jen, dokud neskončíte práci s prohlížečem.
  • Permanentní cookies – pro zlepšení funkce a uživatelského dojmu z našich webových stránek. Zůstávají v úložišti cookies, dokud nejsou smazány.
Technický název Kdo má přístup k informacím? Krátký popis Doba trvání
_utma Google Analytics Soubor cookie k jednoznačné identifikaci návštěvníka. Aktualizuje se při každém zobrazení stránky. 24 měsíců
pll_language Advokátní kancelář Slouží k hodnocení a ukládání preferencí konkrétního návštěvníka 24 měsíců

Soubory cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce. Vyžití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto si prosím v případě zájmu toto poučení čas od času opět pročtěte.

Cookies nám usnadňují nabídnout Vám obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Dále Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě našich internetových stránek a díky jejich používání bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. Díky nim je zlepšen a usnadněn Váš pohyb na internetových stránkách, zlepšen uživatelský dojem, personalizován a přizpůsoben obsah webové stránky podle Vašich zájmů. Cookies používáme jako zpětnou vazbu a návod ke zlepšení, tedy nejčastěji k přizpůsobení a vylepšení našich stránek (např. pomocí anonymních statistik ohledně návštěvnosti).

Lze sběru a užití cookies zamezit?

Ano, samozřejmě. Můžete úplně odmítnout sběr cookies ve Vašem webovém prohlížeči nebo omezit sběr cookies dle Vašich osobních preferencí. Zamezení cookies může znamenat omezení obsahu nebo může mít vliv na zobrazení funkce webové stránky.

Kromě toho můžete použití cookies odmítnout nebo zakázat v nastavení soukromé ve Vašem počítači u příslušných webových prohlížečů.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Chráníme a zpracováváme veškeré osobní údaje jako důvěrné.  S osobními údaji nakládáme pouze v souladu s platnou právní úpravou pro příslušný účel. V tomto dokumentu Vám chceme poskytnout základní informace o zpracovávání osobních údajů a vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Kdo vaše údaje zpracovává?

Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi Advokátní kancelář Ing. Mgr. Ladislava Šmardy, advokát zapsaný pod ev. číslem České advokátní komory 18060, IČO: 06806031 se sídlem Černochova 265/8, 779 00 Olomouc.  Pro účely nakládání a zpracování Vašich osobních údajů je považován za správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: office@aksmarda.cz .

Správce je advokátem a při poskytování právních služeb je vázán zákonnou povinností mlčenlivosti. S ohledem na tuto skutečnost, může být obsah některých práv subjektů údajů odpovídajícím způsobem omezen vzhledem
k povinnosti mlčenlivosti a plnění právních povinnosti vztahujících se k výkonu advokacie.

V souvislosti s poskytováním právních služeb, provádění a plnění smluv nebo zákonných povinností mohou být osobní údaje předány – soudům, exekutorům, insolvenčním správcům, notářům, advokátům, správním orgánům, policejním orgánům, znalcům a tlumočníků, protistraně, za podmínek stanovených právními předpisy i jiný subjektům.

Správce rovněž předává některé osobní údaje smluvním zpracovatelům za účelem plnění zákonných povinností, tedy např. svým účetním a daňovým poradcům nebo správcům IT sítí a cloudových úložišť. Externí poskytovatelé jsou vázáni smluvní/zákonnou povinností mlčenlivosti.

Co je osobní údajem?

 • Jméno, příjmení, pohlaví, rodinný stav, titul;
 • Bydliště, doručovací a kontaktní adresy, jiné lokační údaje;
 • Datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu;
 • Kopie dokladů osob;
 • Identifikátory jako např. IČO, DIČ a jiné;
 • Síťové identifikátory jako např. IP, označení, profil, email a jiné;
 • Kontaktní údaje jako např. telefonní číslo, emailové adresy, čísla datové schránky, zmocněnce pro doručování, profily na sociálních sítích, a jiné …;
 • Bankovní spojení;
 • Údaje o vlastnictví majetku nebo vztahu k němu;
 • Údaje o pasivech nebo vztahu k pasivům;
 • Údaje o smluvním plnění a předmětu plnění;
 • Údaje o zdravotním a sociálním pojištění subjektu;
 • Údaje o/ze správních a soudních rozhodnutí, včetně vedených insolvencí a exekucí;
 • Daňové a účetní údaje osob;
 • Údaje ke zpracování mezd a odměňování;
 • Vedení archivů, evidencí a listů podle právních předpisů;
 • Jiné než uvedené údaje týkající se subjektu údajů.

Přijatá informace je osobním údajem, pokud osamoceně nebo ve spojení s jinou informací identifikuje konkrétní fyzickou osobu nebo je konkrétní fyzická osoba na jejím základě identifikovatelná.

Kdo je subjektem osobních údajů?

Subjektem osobních údajů je osoba, jejíž osobní údaje podléhají zpracovávání. Jde nejčastěji o:

 1. Klienty nebo zájemce o služby poskytované Správcem;
 2. Osoba, jejíž údaje jsou správci sděleny nebo zpřístupněny v souvislosti s poskytováním právních služeb (například údaje protistrany nebo právních zástupců protistrany, atd…);
 3. Osoba, jejíž údaje jsou správcem získány jinak (např. v rámci komunikace, jednání při návštěvě webové stránky).

Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje Správce přijímá a získává prostřednictví komunikace s Vámi nebo smluvními partnery, při přípravě smluv či právních dokumentů, v souvislosti s realizací smluv a smluvních plnění, při plnění zákonem stanovených povinností, při jednání s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, soudy, z internetu, ze sociálních sítí, veřejných registrů a tak dále. Dále údaje o Vás Správce dostává prostřednictvím komunikace s Vámi či třetími osobami, ať už prostřednictvím komunikace na dálku (e-mail, telefon, SMS, sociální sítě, …) nebo při osobním setkání.

Osobní údaje získává Správce v listinné, elektronické podobě nebo v ústní formě osobně či telefonicky. Správce uchovává přijaté osobní údaje v listinné i elektronické formě.

Pro jaké účely Správce osobní údaje zpracovává?

Získané Osobní údaje zpracovává Správce pro účely poskytování právních služeb a kontaktu s Vámi a rozvoji obchodních vztahů, zejména pak:

Pro plnění zákonem stanovených povinností

 • Daňové a účetní povinnosti;
 • Archivování a spisová služba;
 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné moci;
 • Identifikace skutečných majitelů a dodržování pravidel a postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • A jiné.

Plnění a sjednávání smluv

 • Plnění a poskytování právních služeb;
 • Jednání o poskytování právních služeb;
 • Informační povinnosti;
 • Plnění požadavků klientů;
 • Právní zastoupení a faktický výkon advokacie;
 • Jednání s třetími osobami v režimu poskytovaných právních služeb.
 • Zastoupení před soudy a orgány státní správy.

Ochrana oprávněných zájmů správce

 • Identifikace osob;
 • Ochrana práv a chráněných zájmů správce;
 • Dodržování dohod;
 • Vymáhání dlužných pohledávek;
 • Pohyby uživatelů na webových stránkách;
 • Statistiky a vyhodnocení.

Pro zlepšení a usnadnění pohybu uživatelů, sběr statistik a jejich vyhodnocení, sbírá Správce údaje o prohlížení a pohybu na stránkách. Tyto osobní údaje nejsou dále předávány třetím osobám a slouží pouze pro vlastní potřebu (úpravy a rozšíření webu) Správce.

Jaká je doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po nezbytně nutnou dobu k zajištění práv a povinností ze smluvních vztahů a k plnění zákonem stanovených povinností dle obecně závazných právních předpisů (minimálně 5 let od okamžiku jejich získání).

V případě našich oprávněných zájmů uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich uplatnění, maximálně však po dobu 4 let od jejich získání, pokud v konkrétním případě nevznikne důvodná potřeba uchovávat tyto údaje déle.

Jaká máte jako subjekt osobních údajů práva?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, (i) zda Správce Vaše osobní údaje zpracovává, (ii) jaké osobní údaje zpracovává, (iii) za jakým účelem jsou zpracovávány a (iv) zda byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na opravu nepřesností nebo neúplností

Za předpokladu, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje neúplné nebo nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu, zpřesnění nebo doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů

Pokud nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů a zároveň tyto osobní údaje již (i) nejsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro stanovené účely, (ii) zpracování je z naší strany protiprávní, (iii) převažují-li Vaše důvody pro výmaz nad jejich uchováním, (iv) odpadla některá z existujících právních povinností pro jejich zpracovávání, provede Správce výmaz Vašich osobních údajů automaticky.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo žádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů. Po dobu omezení se aktivním způsobem nezpracovávají přijaté osobní údaje.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo vyzvat Správce, aby převedl, poskytl nebo jinak předal Vaše osobní údaje třetím osobám (jinému správci osobních údajů) v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce není povinen převést údaje, kterými by zasáhl do práv jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů

Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů Správcem, zpracovává-li Správce osobní údaje pouze z důvodu jeho oprávněného zájmu. V takovém případě dojde k posouzení, zda Vaše práva a svobody převáží nad oprávněnými zájmy Správce či nikoliv. Je-li Vaše námitka důvodná a oprávněná, Správce zanechá dalšího zpracovávání Vašich osobních údajů.

Důležitá upozornění

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Máte-li pochybnosti nebo domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s dotazem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad).

Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

 

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018 a budou pravidelně aktualizovány.